Korvaava työ – mitä se on

Korvaava työ – mitä se on                         Huhtikuu 2015

 

Mikä ei ole korvaavaa työtä

                    Työnantajan direktio-oikeuteen kuuluu, että tehtävän     työn määrä on täysin työnantajan määrättävissä, kunhan määrä ei ylitä sovittua tai kohtuulliseksi katsottua. Toisin sanoen työnantaja saa ilman eri sopimusta keventää työtä vähentämällä sen määrää joko työaikaa lyhentämällä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.

Vastaava oikeus työnantajalla on työn laadun suhteen, eli työnantaja saa muuttaa työtä voimassa olevan työsopimuksen puitteissa. Jos työntekijä ei sairaudesta johtuvan vajaakuntoisuuden takia pysty tekemään jotakin vaihetta tavanomaisessa työssään, työnantajalla on oikeus karsia tämä vaihe työstä pois ja halutessaan osoittaa tähän tilalle jotakin muuta sopivampaa ja työsopimuksen mukaista työtä.

Työntekijällä ei ole ilman erityistä syytä oikeutta kieltäytyä edellä kuvatuilla tavoilla muutetusta työstä, koska kumpikaan näistä ei riko työsopimusta tai mitään muutakaan säännöstä vastaan.

 

Mikä vastaavasti on korvaavaa työtä

Korvaavalle työlle tunnusomaista on se, että tämä menee työsopimuksen ulkopuolelle. Korvaava työ rikkoo tältä osin työntekijän ja –antajan välillä voimassa olevaa työsopimusta. Mahdollisuuden tähän antaa se, että korvaavan työn käyttämisestä on sovittu työehtosopimustasolla, eli alussa kuvatulla tavalla hierarkiassa työsopimuksen yläpuolella. Korvaava työ on kuitenkin tyypillisesti määritetty työehtosopimuksissa vapaaehtoiseksi. Tämä on keskeisin ero lyhennetyn, kevennetyn tai muulla tavalla muokatun työn ja korvaavan työn välillä. Korvaavasta työstä työntekijällä on oikeus kieltäytyä koska se on työsopimuksen ulkopuolelle jäävää työtä, mutta työsopimuksen mukaisesta jollakin tavoin mukautetusta työstä kieltäytymisoikeutta ei ole ellei työ ole jostakin muusta perustellusta syystä sopimattomaksi katsottavaa.

 

Paljonko siitä saa palkkaa

Kun korvaavasta, kevennetystä tai muulla tavalla työntekijän terveydentilan huomioivasta työstä puhutaan lääkärin vastaanotolla, kääntyy keskustelu tyypillisesti vääjäämättä jossakin vaiheessa palkkaan. Työntekijä kysyy miten työn muuttaminen vaikuttaa tähän. Vastaus on varsin yksiselitteinen – palkkaa saa sopimuksen mukaan. Näin siksi, että palkka määräytyy työntekijän ja –antajan välisellä sopimuksella. Väliaikainen mukautetun työn tekeminen ei tyypillisesti muuta työsopimusta, jolloin se ei muuta palkkaakaan tämän sopimuksen ulkopuolelle meneväksi. Mikäli työntekijä päätyy tekemään työsopimuksensa ulkopuolelle menevää työtä poikkeuksellisen pitkäaikaisesti, saattaa tulla kyseeseen työsopimuksenkin muuttaminen. Tällöin palkka muodostuu luonnollisesti uuden sopimuksen mukaan.

 

Merkitys

Olkoon kyseessä sitten korvaava, kevennetty, mukautettu tms. työ, tällä on merkitystä useammalle eri taholle. Työntekijälle se mahdollistaa kohtuullisen ja sairauden huomioivan työn tekemisen milloin tämä on työnantajan puolelta mahdollista. Työnantajalle tulee sairauspoissaolon sijaan tehdyistä järjestelyistä riippuen vaihteleva määrä tehtyä työtä. Korvaava työ kun ei välttämättä ole määrällisesti, laadullisesti tai arvoltaan tavanomaista huonompaa. Kela hyötyy sairauspäivärahakulujen pienenemisen takia ja lääkäri pääsee tekemään sitä mitä hänelle perinteisesti kuuluu eli diagnostiikkaa, hoitoa ja kuntoutusta sekä arvioimaan näiden merkitystä toimintakykyyn ja ennusteeseen.

Harri Markkula (Säkylä- Turku)

ylilääkäri, TTH Kaarinan kaupunki